پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠
مسئول امور عمومی

 

 

مدیر عمومی دانشکده : دکتر آروین توکلی

 

مدارج تحصیلی:

 • ...
 • ...
 • ...

محورهای مورد مطالعه و تخصص:

 • ...

 • ...
 • ...

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • پست الکترونیکی: ...