پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠
رییس اداره خدمات دانشجویی آموزشی

 

رییس اداره خدمات دانشجویی آموزشی دانشکده : اشکان یاری

 

مدارج تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد حسابداری

 

سوابق کاری :

  • سرپرست معاون اداری و مالی واحد زاهد شهر
  • مسئول آموزش گروه حسابداری
  • حسابداری امور مالی

  • پست الکترونیکی: ...