پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠
پرسنل

کارشناس آموزشی ، دانشکده :  زهرا حسینی فرکارشناس آموزشی ،  دانشکده : 
مژگان زارع


کارشناس آموزشی ،  دانشکده : 
زهرا عمادیکارشناس آموزشی ،  دانشکده : 
علی تار  
کارشناس آموزشی ،  دانشکده : 
محمد گل محمدی
کارشناس آموزشی ،  دانشکده : 
مهدی عیسئ نژاد


کارشناس آموزشی ،  دانشکده :  نادیا کریمی